Registerbeskrivning

 1. Den registeransvarige
  Esbo hembygdsförening rf
  Gamla Lagstadsvägen 4, 02770 Esbo
  F-signum 0101251-3

   
 2. Kontaktperson i ärenden angåede registret
  Ann-Christin Lintula
  Länsmansbacken 10, 02770 Esbo
  040 562 0259

   
 3. Registrets namn
  Esbo hembygdsförenings medlemsregister
   
 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
  Avsikten med registret är att föreningen på ett smidigt sätt skall kunna upprätthålla kontakten till sina medlemmar, närstående organisationer och massmedia. 
   
 5. Registrets datainnehåll
  Huvuddelen av registret utgör en förteckning över föreningens medlemmar och deras adress-, e-post och telefonuppgifter. Dessutom ingår kontaktuppgifter till närstående organisationer och massmedia.
   
 6. Regelmässiga uppgiftskällor
  Uppgifterna om medlemmarna har erhållits av medlemmarna själva.
   
 7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
  Esbo hembygdsförening är medlem i Finlands svenska hembygdsförbund och Nylands svenska hembygds- och museiförbund. Föreningen prenumererar åt sina medlemmar dessa förbunds tidningar Hembygden respektive Nyländsk hembygd. Föreningen utlämnar sina medlemmars adressuppgifter åt dessa förbund. I övrigt utlämnar föreningen inte medlemsregistret eller delar av det åt utomstående.
   
 8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
  Översänds ej
   
 9. Principer för skyddet av registret
  Medlemsförteckningen upprätthålls i Tietoverkko Fi Oy:s databas. Endast de styrelsemedlemmar i föreningen som behöver tillgång till medlemsförteckningen har användarkoder till den.
  Då en medlem utträder ur föreningen, även gällande dödsfall, avlägsnas uppgifterna från medlemsregistret. 

  Adb-register: Tietoverkko Fi Oy:s databas, https://www.ilmari.fi/